Nr. 771 / 8 septembrie2016
Cerere de ofertă
în baza OUG 34/2006 cu modificările ulterioare, OUG 77/2012, L 279/2011 OUG 19/2009OUG 94/2007, L 337/2006
Redacţia Tribuna cu sediul in Cluj Napoca str.Universitătii nr.1, are onoarea să vă invite sa partcipiaţi la procedura de atribuire a contractului de achizitie publică: Editare cărți:
Ioan Pavel Azap – Cine -Verite, eseu , aprox 312 pg
Andrei Marga – Reforma modernă a educației, studiu, aprox., 378 pg
Dino Campagna – Cântece orfice/Cantici orfici, poezie, traducere Ștefan
Damian, aprox. 200p
Alexandru Boboc Stil și stiluri de gândire în cultura contemporană, studiu,
aprox., 280 pg.
Marja de eroare în care se încadreaza numărul de pagini al fiecărei cărți este
de +/- 6 pagini.

1.Obiectul contractului: Tipărirea volumelor mai sus precizate.
Cerințe: tipar offset, hirtie alb 80 gr, carton copertă (descompunere în culori) 300 gr, înfoliat mat. Livrarea tirajului se va face la sediul instituției din
Cluj-Napoca str. Universității nr. 1, pe cheltuiala prestatorului.

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica:
Selectie de oferte.

3. Sursa de finantare a contractului de furnizare de produse -bugetul de venituri si cheltuieli al Redactiei Tribuna.

4. Oferta se depune in plic inchis prin curier , pe plic se va trece „a nu se deschide inainte de data de 14 septembrie 2016 ora 13,00.”
-propunerea financiară
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la preţ precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

5. Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 12 septembrie 2016.

6. Limba de redactare a ofertei: romană

7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 5 zile lucrătoare.

8. Preţul va fi exprimat in RON, fara TVA si echivalent euro.

9. Preţul contractului este ferm in RON. NU se accepta actualizarea preţului contractului

10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare de produse este pretul cel mai scazut (cu conditia indeplinirii tuturor cerintelor solicitate.

11. La oferta de baza:
NU se accepta oferte alternative

12. Plata preţului contractului se va face prin virament bancar in maxim 30 de zile de la data recepției cărților. Plata se poate efectua numai in contul DVS. deschis la Trezoreria Statului.

13. Documentele care insoţesc oferta:
-scrisoarea de inaintare
-Certificat de inregistrare fiscala (xerocopie) și/sau certificat constatator din
care să rezulte existența obiectului de activitate privitoare la: tipărire cărți cod CAEN 1812
-Certificat de inregistrare in scopuri de TVA (xerocopie)
-Imputernicirea reprezentantului legal al oferatantului insotita de copia BI/CI

14. Adresa la care se depune oferta: SECRETARIATUL REDACŢIEI
TRIBUNA CLUJ NAPOCA Str.Universităţii nr.1

15. Data limită pentru depunerea ofertei – 14 septembrie 2016 ora 12,00

16. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor –14 septembrie 2016 ora 13.00 la sediul institutiei :Cluj Napoca str Universităţii nr.1
Pentru informaţii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0264-591498
Publicat pe site-ul oficial al instituției azi 08. septembrie 2016
MANAGER,
Mircea Arman