Revista Tribuna, cu datele de mai sus, din antet, CF 947592 CONT IBAN RO77TREZ24G67010200130X, deschis la Trezoreria Cluj, reprezentată prin Ph.dr. Mircea Arman, avînd funcția de manager, denumit în continuare beneficiar, solicită societății dvs.:
Să depună în termen de 10 zile o ofertă cu următoarele servicii:
Societatea dvs,( denumită în continuare Prestator), se va obliga să efectueze beneficiarului următoarele servicii de evidență, activități financiar contabile, desfășurate cu respectarea Legii nr. 82/1991 republicată, a Regulamentului de aplicare a planului de conturi și a tuturor actelor normative legale privind evidența financiar-contabilă:
-Calcularea drepturilor bănești ale salariaților
-Calcularea drepturilor bănești aferente drepturilor de proprietate intelectuală
-Asigurarea aplicării dispozițiilor legale privind timpul de muncă și odihnă, salarizarea personalului, acordarea sporurilor, etc.
-Asigură punerea în executare a hotărîrilor judecătorești și a altor organe de jurisdicție a muncii
-Intocmește monitorizarea cheltuielilor de personal
-Intosmește macheta privind cheltuielile de personal pe anul în curs
-Efectuează pe baza documentelor legal întocmite și aprobate de cei în drept înregistrarea operațiunilor de casă, banca, facturi, venituri și cheltuieli, operațiuni privind mijloacele fixe
-Asigură întocmirea notelor de contabilitate, fișelor de cont, balanței sintetice și analitice, a bilanțurilor, a contului de execuție lunar, a situațiilor financiare trimestriale
-Întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs și estimările pe anii următori, iar după aprobare întocmește bugetul de venituri și cheltuieli pe titluri, articole și alineate
-Urmărește încadrarea strictă în bugetul de venituri și cheltuieli
-Urmăreștie realizarea programului de investiții a instituției
-Urmărește încasarea veniturilor
-Intocmește situațiile statistice referitoare la domeniul său de activitate
-Calculează deconturile de deplasare în țară și străinătate
-Întocmește dispozițiile de plată/ încasare, cec-ueile de numerar
Asigură, împreună și la dispoziția managerul instituției, alocările bugetare privind Programul minimal al instituției
-Întocmește lunar necesarul de credite –Asigură transmiterea la timp a rapoartelor, situatiilor și al oricărui act care intra in limita sa de competență organului ierarhic superior
-Coordonează lucrările de inventariere a patrimonului (anual sau de cite ori se impune)
-Asigură transmiterea ordonatorului principal de credite a documentației privind propunerile de casare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și a altor bunuri
-Acordă, la cererea salariatilor asistență de specialitate
-Efectuează și răspunde de corectitudinea Raportului anual și final, pe partea de contabilitate, a managerului instituției.
Criteriul de alegere a ofertelor este prețul cel mai scăzut. Calitatea de expert contabil si/sau auditor va fi considerat criteriu de departajare la oferte de pret egale.
Pînă la data de 10.06. 2016 se pot solicita clarificări.
Ofertele se vor face în plic închis și vor fi depuse prin curier la adresa instituției, str. Universității nr. 1 Cluj-Napoca
Data limită a depunerii ofertelor este 13.06. 2016 ora 11.00
Data deschiderii ofertelor este 14.06. 2016 ora 14.00
Societatea va depune actele care să ateste existența obiectului de activitate care sa-i permită realizarea cerințelor arătate mai sus.

Cluj-Napoca, Manager,
Mircea Arman
1.06. 2016