APROBAT,

                                                                                                              MANAGER
Av.Dr.Mircea Arman

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

PENTRU ACHIZIŢIA DE :

SERVICII CONSILIERE JURIDICA

 

COD CPV: 79111000-5

 

procedura DE ACHIZITIE: SELECTIE DE CERERE DE OFERTE

 

2013

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI

ACHIZITIE “ SERVICII CONSILIERE JURIDICA”

Achizitor: REDACŢIA TRIBUNA
Titlul proiectului TRIBUNA: Achiziţie servicii de consiliere juridică
ID proiect TRIBUNA:
Calitatea achizitorului in cadrul proiectului: Beneficiar

1. INFORMATII GENERALE

1.1. Achizitor:

Denumire: REDACŢIA TRIBUNA
Adresa: CLUJ NAPOCA STR.UNIVERSITĂŢII NR.1
Persoana de contact: Mircea Arman Telefon: 0264-591498
E-mail: redactia@revistatribuna.ro Fax:       0264-591497

Adresa de internet:

1.2.   a) Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora):04 iunie 2013 ora 12,00;

b) Adresa unde se primesc ofertele: REDACTIA TRIBUNA CLUJ NAPOCA STR.UNIVERSITĂŢII NR.1,

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit in documentatia pentru ofertanti sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE

2.1. Descriere

2.1.1. Denumirea contractului de achizitie:Titlu: Contract  de servicii – Achizitie  servicii consiliere juridica
2.1.2. Descrierea serviciilor ce vor fi achizitionate: se vor achiziţiona servicii de Cconsiliere juridica  – dreptul muncii                                –  drept comercial                                – activitatii juridice curente ale instituţiei.                                – etc.
2.1.3. Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrari                             (b) Produse                 (c) Servicii                X 
Executie                               Proiectare si executie    Realizare prin orice mijloace  corespunzatoare cerintelor specificate de achizitor                              Cumparare                  Leasing                          Inchiriere                      Cumparare in rate     Categoria serviciului:                                                         X
Principala locatie a lucrarii: Principalul loc de livrare: Principalul loc de prestare: Sediul achizitorului , Piata Universitatii 1, Cluj Napoca
2.1.4. Durata contractului de achizitieDe la data semnarii contractului de ambele parti pana la 31.12.2013

3.1. Legislatia aplicata:

– Ordonanţa de Urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr.34/2006;

– Hotărârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică din OUG nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

3.2. Criterii de calificare si selectie

a) Documente care dovedesc eligibilitatea
Declaraţie privind neînca-drarea în prevederile art.180 si 181 din OUG nr.34/2006 Prezentarea formularului „Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180 si 181  – formular B, original; completat electronic.
Declaraţii privind eligibilitatea
b) Documente privind înregistrarea
Persoane juridice/fizice române a)   Dovada calitatii de avocat , membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania- decizia de inscriere in tabloul avocatilor definitivi din Baroul in care a fost admis, dovada formei de exercitare a profesiei in care avocatul isi desfasoara activitateasaub)   Alte documente care sa demonstreze capacitatea livrarii serviciilor (în funcţie de forma juridică) a persoanei juridice / fizice
Capacitatea tehnică şi/sau profesională:
Fişe de informaţii privind experienţa similară Domeniile in care s-au prestat servicii juridice , nr. de contracte de asistenţă incheiate in ultimii 3 ani.

         

4. PREZENTAREA OFERTEI

4.1. Limba de redactare a ofertei Limba română
4.2. Moneda în care este exprimat preţul contractului Lei
4.3. Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute Date limită de primire a solicitărilor de clarificări:Data:30 mai 2013;  Ora limită: 12,00; Adresa: Str.Universităţii nr.1 Cluj Napoca.Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 31 mai 2013 ora 12,00.
4.4. Perioada minimă de valabilitate a ofertei Oferta va fi valabila 30 de zile de la termenul de depunere al ofertei, respectiv data de 05 iunie 2013.
4.5. Modul de prezentare a ofertei ( tehnic şi financiar) Modul de prezentare a propunerii tehnice:Oferta se va depune la sediu achizitorului dinStr.Universit[‚ii nr.1, Cluj Napoca şi cu inscripţia: „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 06 iunie 2013, ORA 13.00’’.Oferta va fi depusă, în termenul specificat, într-un plic sigilat ce va conţine 2 (două) plicuri interioare, unul cuprinzând documentele de calificare cerute , iar celălalt va contine oferta financiară si tehnica, precum şi un opis al documentelor.Se vor completa formularele:Pentru oferta financiara: – completarea „Formularului de ofertă” care reprezintă elementul principal al propunerii financiare şi care cuprinde preţul total si tariful orar al serviciilor descris in Propunerea tehnica. Pretul va fi ferm pe toata durata contractului si va fi exprimat, in lei, fara TVA. Pretul va include toate cheltuielile ocazionate de prestarea serviciilor si va fi exprimat tariful orar.Propunerea  tehnică :– Oferta trebuie sa fie tiparită, numerotată si semnată, pagină cu pagină, de reprezentantul autorizat corespunzator să angajeze ofertantul in contract- Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte, sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana autorizată să semneze oferta;Neprezentarea a mai mult de un document prin care se confirmă îndeplinirea cerinţelor privind situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, precum si capacitatea tehnică şi/sau profesională, are ca efect  descalificarea ofertantului. b)Ofertele se primesc la sediul achizitorului Adresa: Redacţia Tribuna Cluj Napoca str.Universităţii nr.1 pana la data de 05 iunie 2013 ora 12.00.
     Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfăşura în conformitate cu prevederile capitolului VI / HG 925/2006.
4.6. Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei Orice operator economic are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor si numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. În cazul în care operatorul economic doreste să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligatia de a asigura primirea si înregistrarea modificărilor respective de către achizitor până la data limită pentru depunerea ofertelor.Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările trebuie prezentate cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, si inscriptia “MODIFICĂRI”.Operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică.      Orice ofertă depusă la o altă adresă decat cea indicată mai sus sau depusă dupa data si ora limită specificate sunt declarate intarziate si prin urmare sunt respinse.   Nu se acceptă oferte alternative.
4.7. Informaţii referitoare la termenele pentru livrarea bunurilor/prestarea  serviciilor/execuţia lucrărilor    Prestarea serviciilor de consiliere juridica , conform contractului de achizitie ce se va incheia se va desfasura pe toată perioada  contractuala.
4.8. Modalităţi de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achiziţie si de soluţionare a contestaţiei. In situaţia in care operatorii economici participanţi la procedura de achizitie contesta rezultatul procedurii pot depune contestatii la:Organismul competent pentru caile de atac:- Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucuresti, Cod poştal: 030 084, E-mail: office@cnsc.ro, Telefon: 021 310 46 41, Fax: 021 310 46 42:Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz):-     Curtea de Apel, Sectia Contencios Administrativ,Piata Stefan cel Mare nr. 1, Cluj Napoca, email: curtecj@just.ro, tel: 0264.504.300
 Observatie:  Se va transmite o copie a contestatiei depusă la CNSC si la Achizitor:Fundatia Centrul de Dezvoltare Manageriala, B-dul N. Titulescu 34/5, Cluj Napoca, cod postal 400420, e-mail : office@cdm.ro, telefon: 0264 418941, fax :  264 418941.
4.9. Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv condiţiile de actualizare / modificare a preţului contractului  de achiziţie.    Achizitorul va incheia cu operatorul economic desemnat castigător un  contract de achizitie pentru prestarea serviciilor de consiliere juridica, prin care:- operatorul economic se obligă să  presteze serviciile  pe toată durata derularii contractului, la preţul stabilit prin oferta financiară si in conditile stipulate prin oferta tehnică;- achizitorul se obligă să platească contravaloarea  serviciilor executate la preţul stabilit prin oferta financiară, dupa intocmirea procesului verbal de receptie a serviciilor.Propunerea financiară prezentată este fermă si nu se modifică, ramanand valabilă pana la expirarea contractului.Contractul de servicii de consiliere juridica se va rezilia unilateral de către beneficiar in cazul in care beneficiarul nu e mulţumit de calitate serviciilor oferite,Operatorul economic va factura serviciile prestate lunar, dupǎ executarea acestora, iar achizitorul va efectua plata acestora in termen de pănă la 15 de zile.Operatorul economic va intocmi un raport de activitati efectuate, raport care  va fi supus aprobarii managerului institutiei.

5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI                      (SPECIFICATIILE TEHNICE)

Obiectul contractului apartine categoriei de servicii din anexa 2B, respectiv “servicii de consiliere juridica”  cod CPV 79111000-5.

Serviciile de consiliere juridice vor cuprinde activitati de :

1,Asistenta juridica pentru coordonarea si efectuarea procedurilor de achizitii.

2,Asistenta juridica privind dreptul muncii (servicii juridice).

3,Asistenta juridica pentru alte aspecte in derularea activităţii, cum ar fi relaţia cu terţii (autoritatea contractantă, furnizori, etc.)

4.Întocmirea de acte juridice în domeniul dreptului muncii si a dreptului civil.

Bugetul proiectului

Bugetul alocat pe proiect este de 1.300 lei / luna fara TVA.

Documentatie