Nr. 765 / 6 septembrie 2016
INVITATIE DE PARTICIPARE
ACHIZITIE DIRECTA
în baza OUG 34/2006 cu modificările ulterioare, OUG 77/2012, L 279/2011 OUG 19/2009OUG 94/2007, L 337/2006 Redacţia Tribuna cu sediul in Cluj Napoca str.Universitătii nr.1, are onoarea să vă invite sa partcipiaţi la procedura de atribuire a contractului de achizitie publică: Zilele Tribuna.
Redactia Tribuna organizeaza in cadul acestui proiect cultural trei conferinte si mai multe lansari de carte și recitaluri de poezie.

1.Obiectul contractului: contract de inchiriere sala de conferinte, cazare.
Inchiriere sala
Sala de conferinte pentru perioada 23-26 septembrie 2016
Capacitate minim 70 locuri;
Dotari: sonorizare, retroproiector;

Cazare – tarif/ camera single pentru trei nopti
Solicitam rezervarea a 30 (treizeci) camere single pentru trei nopti
respectiv 23 spre 24, 24 spre 25 si 25 spre 26 septembrie 2016. (Plata
cazarii se va face in functie de numarul camerelor ocupate)

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Selectie de oferte.

3. Sursa de finantare a contractului de furnizare de produse -bugetul de venituri si cheltuieli al Redactiei Tribuna.

4. Oferta se depune in plic inchis prin curier , pe plic se va trece „a nu se deschide inainte de data de 12 septembrie 2016 ora 13,00.”
-propunerea financiară
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la preţ precum şi la alte condiţii financiare şi
comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

5. Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 08 septembrie 2016.

6. Limba de redactare a ofertei: romană

7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 5 zile lucratoare.

8. Preţul va fi exprimat in RON, fara TVA si echivalent euro.

9. Preţul contractului este ferm in RON. NU se accepta actualizarea preţului contractului

10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare de produse este pretul cel mai scazut (cu conditia indeplinirii tuturor cerintelor solicitate.

11. La oferta de baza:
NU se accepta oferte alternative

12. Plata preţului contractului se va face prin virament bancar in maxim 10 de zile de la data incheierii evenimentului. Plata se poate efectua numai in contul DVS. deschis la Trezoreria Statului.

13. Documentele care insoţesc oferta:
-scrisoarea de inaintare
-Certificat de inregistrare fiscala (xerocopie)
-Certificat de inregistrare in scopuri de TVA (xerocopie)
-Imputernicirea reprezentantului legal al oferatantului insotita de copia BI/CI

14. Adresa la care se depune oferta: SECRETARIATUL REDACŢIEITRIBUNA CLUJ NAPOCA Str.Universităţii nr.1

15. Data limită pentru depunerea ofertei – 12 septembrie 2016 ora 12,00

16. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor –12 septembrie 2016 ora 13.00 la sediul institutiei :Cluj Napoca str Universităţii nr.1
Pentru informaţii suplimentare ne puteti contacta la tel.0264- 591498
MANAGER,
Mircea Arman