Formular nr. 1

OFERTANTUL

…………………………                                                Inregistrat la sediul autoritatii contractante

(denumirea/numele)

    

 SCRISOARE DE INAINTARE

 

Catre,

REDACŢIA TRIBUNA

Cluj Napoca, Str. Universitătii nr.1, cod postal 400091, judetul Cluj

 

 

Ca urmare a anuntului din data de ………….. privind achizitia directa pentru atribuirea contractului „SERVICII DE EDITARE SI TIPARIRE CATALOG EXPOZITIE”, noi ……………………………………………………………..  (denumirea/numele ofertantului), va transmitem alaturat urmatoarele:

 

 

 1. oferta
 2. documentele care insotesc oferta.

 

Persoana de contact pentru achizitia directa

Nume  
Adresă  
Telefon  
Fax  
E-mail  

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

 

Data completării …………………………..

Operator economic,
……………………………………….
(semnătura autorizata şi stampila)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARUL 2

OPERATOR ECONOMIC

____________________

           (denumirea/numele)

 

DECLARAŢIE

privind evitarea conflictului de interese

( art. 59 si 60 din Legea 98/2016)

 

 1. Subsemnatul/a………………….……………, reprezentant legal al …………………………………..în calitate de ofertant in cadrul achizitiei directe de „SERVICII DE EDITARE SI TIPARIRE CATALOG EXPOZITIE”, în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
 2. a)niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al ofertantului și nicio persoană care face parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului nu participă în procesul de verificare/evaluare a ofertelor;
 3. b) nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare a Redactiei Tribuna;
 4. c) nu avem, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritătii contractante pe parcursul procesului de evaluare;
 5. d) nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi semnificativi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul  Redactiei Tribuna, implicate în procedura de atribuire;
 6. e) nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Redactiei Tribuna și care sunt implicate în procedura de atribuire.
 7. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
 8. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.

Persoane cu functie de decizie in cadrul Redactiei Tribuna: Arman Mircea – Manager.

 

Data completării ………………….

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizata)

 

Operator economic

…………………………………..

(denumire/nume ofertant)

 

 

 

Formular nr. 3

 

FORMULARUL DE OFERTĂ

 

Către ………………………

 

 

 1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ……………………………………….. (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam “SERVICII DE EDITARE SI TIPARIRE CATALOG EXPOZITIE” pentru suma de ………………………lei, (suma în litere şi în cifre), la care se adauga TVA in valoare de ……………………. (suma în litere şi în cifre).

 

 1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa prestam serviciile conform contractului.
 2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ……….. zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de …………….. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
 3. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să incarcam produsul in catalogul privind achizitiile directe din SEAP in termen de o zi lucratoare, în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
 4. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă primită.

 

Data _____/_____/_____

 

…………………………………………………………………….,

(nume, prenume şi semnătură),

 

L.S.

 

în calitate de …………………………………….. legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ……………………………………………… (denumirea/numele operatorului economic)

 

 

 

 

 

 

Anexa la formularul de oferta

 

 

CENTRALIZATOR DE PRETURI

 

 

 

 

Denumire serviciu Unitate de masura Cantitate Pret unitar

fara TVA

(1 catalog)

Pret Total

Fara TVA

 

Pret total

Cu TVA

(19%)

SERVICII DE EDITARE SI TIPARIRE CATALOG EXPOZITIE Buc. 120      

 

 

                                                                                                       

                                                                                                   

Operator economic,
……………………………………….
(semnătura autorizata şi stampila)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Consiliul Județean Cluj

 

 

 

 

 

CONTRACT

de achizitionare servicii de tiparire

 

 1. PĂRŢI CONTRACTANTE:

1.1. Redactia Tribuna – Revista Tribuna, str. Universităţii, nr. 1, Cluj-Napoca, tel. 0264-591498, fax 0264-591498,  e-mail: redactia@revistatribuna.ro cod fiscal 9575592, reprezentată prin dl. Arman Mircea, in calitate de manager, in calitate de beneficiar, denunumită în continuare BENEFICIAR, pe de o parte, şi,

1.2. ________________SRL cu sediul în ____________________________________, C.F. ___________, Nr. ord. ORC ____________________, tel, ____________ e-mail: _____________, cont bancar _____________________, deschis la banca Trezoreria _____________, reprezentata de _____________________, in calitate de reprezentant legal, în calitate de prestator, denumită în continuare PRESTATOR, pe de altă parte.

 

Partile de comun acord au convenit la încheierea prezentului  contract:

 

 1. OBIECTUL SI DURATA CONTRACTULUI:

2.1. Prezentul contract are ca obiect achizitionarea de servicii de tiparire de catre beneficiar de la prestator, cu respectarea conditiilor si clauzelor stipulate in prezentul contract.

2.2. Obiectul prezentului contract il reprezinta tiparirea de catre prestator a urmatoarelor materiale, conform urmatoarelor specificatii:

felul/natura lucrarii/lucrarilor: tiparire  Catalog expozitie autorul si/sau titlu acesteia/acestora: În conformitate cu caietul de sarcini(Cererea de ofertă)  (1 titluri),

tirajul (specificat pentru fiecare lucrare, si, eventual, daca este cazul, si tirajul desfasurat pe transe): în conformitate cu caietul de sarcini(Cererea de ofertă)  pentru fiecare dintre cele 1 titluri,

formatul: în conformitate cu caietul de sarcini(Cererea de ofertă)  pentru fiecare dintre cele 1 titluri,

numarul de pagini+coperta: în conformitate cu caietul de sarcini (Cererea de ofertă) pentru fiecare dintre cele 1 titluri,

hartia si caracteristicile acesteia: în conformitate cu caietul de sarcini (Cererea de ofertă) pentru fiecare dintre cele 1 titluri,,

coperta si caracteristicile ei: în conformitate cu caietul de sarcini(Cererea de ofertă) pentru fiecare dintre cele 1 titluri,,

culorile: în conformitate cu caietul de sarcini(Cererea de ofertă) pentru fiecare dintre cele 1 titluri, ,

legatoria si caracteristicile ei: în conformitate cu caietul de sarcini(Cererea de ofertă) pentru fiecare dintre cele 1 titluri,,

alte solicitari ale beneficiarului catre prestator referitoare la serviciile tipografice:

termenul de executare: specificate în caietul de sarcini (Cererea de ofertă).

termenul de livrare locul de livrare: Redacția Revistei Tribuna str. Universității nr. 1 Cluj-Napoca, in sarcina cui cad costurile de livrare ______________________ SRL,

in contravaloarea platii pretului de catre beneficiar, conform clauzelor din prezentul contract.

 

III.  PLATA SI CONDIŢIILE DE PLATĂ:

3.1. Pretul obiectului prezentului contract datorat de catre beneficiar catre prestator este de ____________  RON+tva., conform ofertei cîstigătoare.

3.2. Plata se va efecuta prin banca, in contul indicat la pct. 1.2.

3.3. Factura fiscala va fi emisa de catre prestator in termen de 2 zile de la ultima livrare a produselor.

3.4. Plata pretului din factura va fi efectuata in termen de 10 zile de la primirea facturii fiscale emise de prestator, sub rezerva unei predari a lucrarilor cantitative si calitative conforme si in termen.

3.5. Transmiterea valabila intre parti a facturii fiscale poate fi facuta printr-un serviciu de curierat sau personal intre personanele semnatare ale prezentului contract.

3.6. Pentru neplata la termen a pretului prezentului contract, beneficierul datoreaza penalitati in cuantum de o.o1 % pe zi de intarziere din suma neachitata. Valoarea penalitatilor nu poate depasi suma neachitata.

 

 1. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:

4.1. Obligatiile beneficiarului:

– sa plateasca pretul contractului, in conform clauzelor din prezentul contract;

– este raspunzator pentru continutul materialelor date spre tiparire;

– sa semnaleze catre prestator orice deficiente calitative si/sau cantitative ale produselor, in termen de cel mult trei saptamani de la receptia acestora;

– sa respecte întocmai toate clauzele contractului;

– sa respecte orice alte obligaţii legale decurgând din lege.

4.2. Obligatiile prestatorului:

– sa execute integral lucrarea, in termenul si in cantitatea convenite de parti, cu respectarea standardelor optime de calitate (materiale, legare, etc.);

– pentru neexecutarea, totala sau partiala, in termen a lucrarilor, prestatorul datoraza penalitati de 0.1 % pe zi de intarziere care nu pot depasi valoarea totala a contractului, la care se adauga, cu titlu de danune,  pagubele suferite de catre beneficiar din aceasta intarziere;

– sa ambaleze si sa pastreze pe cheltuiala sa si in bune conditii produsele executate, pana la preluarea lor de catre beneficiar pentru cazul in care, prin contract, beneficiarul este cel preia produsele;

– sa ambaleze si sa livreze pe cheltuiala sa si in bune conditii produsele executate la locul indicat de catre beneficiar, pentru cazul in care, prin contract, partile au convenit ca prestatorul sa faca livrarea la sediul Editurii Tribuna str. Universității 1, Cluj-Napoca;

– sa efectueze de urgenta si pe cheltuiala sa eventualele remedieri ale lucrarilor pentru cazul in care in realizarea acestora s-au imputat de catre beneficiar deficiente si sa livreze pe propria sa cheltuiala, la sediul beneficiarului, produsele astfel remediate, in caz contrar urmand a suporta, cu titlu de daune, pagubele inregistrate de beneficiar din nerespectarea acestor obligatii. Pana la indeplinirea acestor obligatii, prestatorul nu are dreptul la plata contravalorii acestora;

– sa se aprovizoneze, pe cheltuiala sa, cu toate cele necesare realizarii lucrarii;

– sa nu pretinda alte costuri suplimentare fata de cele convenite prin prezentul contract;

– sa respecte confidenţialitatea activitătilor executate in baza prezentului contract, in caz contrar urmand a suporta, cu titlu de daune, pagubele inregistrate de beneficiar din nerespectarea acestei obligatii;

– sa respecte dispoziţiile legale în domeniul de activitate în care prestează activităţile convenite, inclusiv sa fie autoriat sa desfasoare activitatile de tiparire;

– sa respecte intocmai toate clauzele contractului;

– sa respecte orice alte obligaţii legale decurgând din lege.

 

 1. MODIFICAREA CONTRACTULUI:

5.1. Orice parte, cu acceptul celeilalte părţi, poate solicita modificarea contractului, care se va concretiza, în caz de acord, în acte adiţionale semnate de ambele părţi.

5.2. Completările şi/sau modificările aduse la prezentului contract nu sunt valabile şi opozabile decât dacă rezultă expres din acte semnate de ambele părţi contractante, în urma agreeri lor în formă scrisă.

 

 1. V RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ ŞI ÎNCETAREA CONTRATULUI:

6.1. Fiecare parte răspunde faţă de cealaltă parte pentru pagubele cauzate din culpa sa.

6.2. Nerespectarea clauzelor contractuale da dreptul la rezilierea contractului.

Ambele parţi pot solicita organelor jurisdicţionale competente obligarea la plata de penalitati/daune-interese pentru prejudiciile pe care le-a cauzat celeilalte părţi prin nerespectarea clauzelor stipulate în prezentul contract, conform clauzelor acestuia.

6.3. Prezentul contract încetează prin: executarea lui, prin reziliere, prin denunţarea unilaterală din partea beneficiarului cu un preaviz de zece zile, precum şi portivit legii.

 

VII. FORŢA MAJORĂ:

7.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii.

7.2. Forţa majoră este un eveniment imprevizibil, insurmontabil şi de neînlăturat ivit fără să fi fost determinat de voinţa uneia din părţi şi care nu poate fi înlăturat de către nici o parte, eveniment survenit după intrarea în vigoare a prezentului contract.

7.3. Partea care se află în stare de forţă majoră trebuie să notifice celeilalte părţi în termen de maxim 10 zile evenimentul respectiv, care face imposibilă executarea contractului. Notificarea trimisă cu aviz de confirmare va fi însoţită de documentele justificative de constatare a stării de forţă majoră avizate de organul competent.

 

VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR:

8.1. Litigiile care ar apărea între părţi vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

8.2. În caz de eşec, litigiile vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de pe raza Mun. Cluj-Napoca.

 

 1. ALTE CLAUZE:

9.1. Prezentul contract este guvernat de dreptul român.

9.2. Clauzele nescrise din prezentul contract se subînţeleg ca făcând parte integrantă din acesta.

9.3. Reprezentanii partilor declara pe proprie raspundere ca au deplina capacitate si calitate sa incheie prezentul contract in numele si pe seama entitatii pe care o reprezinta.

9.4. Orice modificare a datelor, adresei, e-mailului, etc. inscrise la pct I din prezentul contract, pentru a fi valabile si opuse celeilalte parti, trebuie aduse in prealabil si in scris la cunostinta cocontractantului

 

Contractul a fost incheiat azi, ________________ in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare dintre parti.

BENEFICIAR,                                                                         PRESTATOR,

     REDACŢIA TRIBUNA                                                    

                 Manager

Arman Mircea

 

Contabilitate

 

 

Vizat CFPP

 

 

Juridic