Formular nr. 1

OFERTANTUL

………………………… Inregistrat la sediul autoritatii contractante

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre,

REDACŢIA TRIBUNA

Cluj Napoca, Str. Universitătii nr.1, cod postal 400091, judetul Cluj

Ca urmare a anuntului din data de ………….. privind achizitia directa pentru atribuirea contractului SERVICII HOTELIERE PENTRU EVENIMENTUL CONFERINTELE TRIBUNA”, noi …………………………………………………………….. (denumirea/numele ofertantului), va transmitem alaturat urmatoarele:

  1. oferta

  2. documentele care insotesc oferta.

Persoana de contact pentru achizitia directa

Nume

Adresă

Telefon

Fax

E-mail

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării …………………………..


Operator economic,
……………………………………….
(
semnătura autorizata şi stampila)

FORMULARUL 2

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind evitarea conflictului de interese

( art. 59 si 60 din Legea 98/2016)

1. Subsemnatul/a……………………, reprezentant legal al ………………………în calitate de ofertant in cadrul achizitiei directe de SERVICII HOTELIERE PENTRU EVENIMENTUL „CONFERINTELE TRIBUNA”, în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:

   a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al ofertantului și nicio persoană care face parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului nu participă în procesul de verificare/evaluare a ofertelor;

   b)  nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare a Redactiei Tribuna;

   c)  nu avem, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritătii contractante pe parcursul procesului de evaluare; 

   d)  nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi semnificativi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Redactiei Tribuna, implicate în procedura de atribuire; 

   e)  nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Redactiei Tribuna și care sunt implicate în procedura de atribuire. 

2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.

Persoane cu functie de decizie in cadrul Redactiei Tribuna: Arman Mircea – Manager.

Data completării ………………….

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizat)

Operator economic

…………………………………..

(denumire/nume ofertant)

Formular nr. 3

FORMULARUL DE OFERTĂ

Către ………………………

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ……………………………………….. (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam Servicii hoteliere pentru evenimentul Conferintele Tribuna in perioada 23-26 martie 2018” pentru suma de ………………………lei, (suma în litere şi în cifre), la care se adauga TVA in valoare de ……………………. (suma în litere şi în cifre).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa prestam serviciile in perioada 23-26 martie 2018.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ……….. zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de …………….. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să incarcam produsul in catalogul privind achizitiile directe din SEAP in termen de o zi lucratoare, în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă primită.

Data _____/_____/_____

…………………………………………………………………….,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de …………………………………….. legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ……………………………………………… (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa la formularul de oferta

CENTRALIZATOR DE PRETURI

CAZARE

Denumire serviciu

Cantitate

Persoane

Pret unitar

fara TVA

(1 persoana / noapte, cu mic dejun inclus)

Pret Total

Fara TVA

Pret total

Cu TVA

(9%)

Tarif camera single

(cu mic dejun inclu)

3 nopti

30

INCHIRIERE SALA CONFERINTE

Denumire serviciu

Cantitate

Pret unitar

fara TVA

(inchiriere sala / zi)

Pret Total

Fara TVA

Pret total

cu TVA

(19 %)

Inchiriere sala

3 zile

PRET TOTAL GENERAL

(cazare + inchiriere sala conferinte)

Pret total general

fara TVA

Pret total general

cu TVA

Operator economic,
……………………………………….
(
semnătura autorizata şi stampila)

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr. _________/____________

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

  1. Redactia Tribuna cu sediul in Cluj-Napoca str. Universitatii nr. 1, tel. 0264-591 498/fax 0264 -591497 email redactia@revistatribuna.ro, CF 9575592, cont nr. RO32TREZ24G670310200109X deschis la Trezoreria Cluj, reprezentata legal de Av.dr. Mircea Arman in calitate de manager denumita in continuare BENEFICIAR.

  1. …………………………………………………………………………….denumirea operatorului economic adresă …………………………………..telefon/fax …………………număr de înmatriculare ……………………………………cod fiscal ……………………………..cont Trezorerie ,……………………………………………………………….,deschis la Trezoreria ………………………reprezentată prin …………………………………………………….(denumirea conducătorului), funcţia……………………………………….. în calitate de PRESTATOR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului consta in servicii hoteliere pentru proiectul cultural “Conferintele Tribuna” ce va avea loc in perioada 23-26 martie 2018, eveniment cuprins in Programul minimal 2018.

Servicii de cazare, astfel:

– 30 camere în regim single la tariful de _________ lei fără TVA/camera /noapte cu micul dejun inclus pentru intervalul 23 martie – 26 martie 2018 (trei nopți).

Plata cazarii se va face in functie de numarul camerelor ocupate.

Servicii de inchieriere sala de evvenimente, astfel:

– închiriere Sală de Conferințe pentru 3 zile (23, 24, 25 martie 2018) la pretul de ________ lei / zi .

Tarifele includ micul dejun si taxele hoteliere.

Preţul pentru SERVICII HOTELIERE PENTRU EVENIMENTUL „CONFERINTELE TRIBUNA”, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor, este de ………………… lei la care se adauga TVA in valoare de ……………….. lei.

Pretul total este de ……………………. Lei (TVA inclus).

III. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se incheie pe perioada limitata de 45 zile cu incepere de la data semnarii acestuia.

  1. PRET SI MODALITATE DE PLATA

Plata serviciilor prestate se va efectua prin virament bancar in contul prestatorului deschis la Trezoreria ……………………….., in termen de 30 zile de la data primirii (inregistrarii) facturii, conform prevederilor din Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante.

Plata serviciilor se va efectua in baza facturii emise si a diagramei de cazare semnate de partile contractante.

V. PENALITATI CONTRACTUALE

Pentru neindeplinirea integrala si la termen a obligatiilor contractuale partea prejudiciata poate pretinde daune – interese. Pentru neachitarea sumelor cuvenite prestatorului la termenul scadent al prezentului contract acesta poate pretinde si Benericiarul va fi obligat la plata unei penalitati de 0.5 % pe zi incepant cu data scadenta pana la data incasarii efective.

  1. LITIGII

Orice litigii între parti în legatura cu interpretarea sau executarea contractului se vor solutiona pe cale amiabila, iar în caz contrar litigiile vor fi solutionate de instantele de judecata din Municipiul Cluj Napoca.

Contractul a fost incheiat azi, ________________ in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare dintre parti.

BENEFICIAR, PRESTATOR,

REDACŢIA TRIBUNA

Manager

Arman Mircea

Contabilitate

Vizat CFPP

Juridic